Καταστατικό


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ίδρυση, Έδρα, Επωνυμία, Σκοποί, Μέσα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ'
Όργανα του Συλλόγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Εκλογικό Σύστημα- Εκλογικός Κανονισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Λοιπές Επιτροπές- Πόροι του Συλλόγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ίδρυση, Έδρα, Επωνυμία, Σκοποί, Μέσα

Άρθρο 1:
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΝΕΣΤΟΣ”, του οποίου έδρα ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης

Άρθρο 2:
Σκοποί:
Α. Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου, με τοπικούς σπουδαστικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους, με τους μορφωτικούς και πνευματικούς Συλλόγους της χώρας.
Β. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του (υλική ενίσχυση απόρων κλπ).
Γ. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του συλλόγου και του τόπου καταγωγής τους.
Δ. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου καταγωγής τους. Η διαφύλαξη της πνευματικής κληρονομιάς και των λαϊκών παραδόσεων του τόπου καταγωγής των μελών του συλλόγου, η συμμετοχή στις τοπικές και εθνικές γιορτές και εκδηλώσεις, η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Παρανεστίου.
Ε. Η προσπάθεια εναρμόνισης της κοινωνικής και πολιτιστικής μετεξέλιξης στην συμπρωτεύουσα και στο νομό καταγωγής.
ΣΤ. Η ζύμωση των μελών πάνω στα τοπικά προβλήματα υλικά, κοινωνικά κλπ και η συμβολή στη μελέτη, προβολή και επίλυση τους.
Ζ. Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους
συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους, ομοσπονδίες και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα, Ελληνικό, ξένο ή διεθνή.
Η. Η κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών.
Θ. Η εκτέλεση κοινωφελών έργων και έργων εξωραϊσμού στο Δήμο Παρανεστίου και με τη συνεργασία του.

Η εκπλήρωση αυτών των σκοπών θα γίνεται πέραν οποιοδήποτε προσωπικών και κομματικών σκοπιμοτήτων.

Άρθρο 3
Μέσα: Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου είναι:
Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων με ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις-εκδρομές, γιορτές, χορούς, εκθέσεις, με προβολή ταινιών, με λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, αναγνωστήριων, λεσχών κλπ.
Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του με το λαό στα πλαίσια της εκλαΐκευσης και μεταφοράς των επιστημονικών γνώσεων και επιτευγμάτων. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών κλπ Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς Με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών

Άρθρο 4
Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του όποιος έχει γεννηθεί ή είναι Δημότης του Δήμου Παρανεστίου ή που ένας από τους γονείς του τουλάχιστο κατάγεται από το Δήμο Παρανεστίου ή που απέκτησε δεσμούς με αυτόν μετά από γάμο με δημότη Παρανεστίου, εφόσον είναι ικανός για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος.
Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάσθηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις και τη λειτουργία του Συλλόγου.
Άρθρο 5
Για να γραφεί κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο μελών του Συλλόγου, δηλώνοντας παράλληλα ότι αποδέχεται το καταστατικό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Στη δεύτερη περίπτωση το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει οριστικά για την αποδοχή ή όχι της αίτησης του.

Άρθρο 6
Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό. Έχουν όλα ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων μελών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται παμψηφί. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, στη λειτουργία και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, πως συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς τα όργανα διοίκησης του συλλόγου, που είναι υποχρεωμένα ν' απαντήσουν στην πρόταση.

Άρθρο 7
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται, για την προαγωγή των σκοπών του συλλόγου, να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς αυτούς.
Έχουν καθήκον να αναλαμβάνουν και εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που τους αναθέτει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, να προσέρχονται τακτικά στις γενικές συνελεύσεις και στις άλλες συγκεντρώσεις του Συλλόγου και να προκαταβάλλουν την συνδρομή που ορίζεται από το ΔΣ.

Άρθρο 8
Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους
Μέλος του Συλλόγου που καθυστερεί αδικαιολόγητα την πληρωμή της συνδρομής του επί ένα έτος διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση για την διαγραφή παίρνεται μετά από γραπτή προειδοποίηση   του Διοικητικού Συμβουλίου προς το μέλος να τακτοποιηθεί ταμειακά.
Μέλος που διαγράφηκε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης της συνδρομής του ξαναγράφεται στο σύλλογο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον καταβάλλει τις καθυστερημένες συνδρομές. Το μέλος διαγράφεται   και όταν παύσει να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι μέλος.
Η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση από το
Διοικητικό Συμβούλιο προς το μέλος για συμπλήρωση των προϋποθέσεων ή για την εξόφληση των  οφειλομένων συνδρομών.
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η αποχώρηση του στην περίπτωση αυτή γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση - δήλωση του προς το Διοικητικά Συμβούλιο, η οποία  πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως σ’ αυτό τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη.

Άρθρο 9
Κάθε μέλος, που η δραστηριότητα του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, διώκεται πειθαρχικά και του επιβάλλεται ποινή ανάλογη με τη βαρύτητα της πράξης του
α) προφορική ή γραπτή επίπληξη
β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο όταν υπάρχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις ή το παράπτωμά του είναι σοβαρό
γ) οριστική αποβολή

Οι ποινές αυτές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έγγραφα, στον διωκόμενο πρόσκληση για απολογία. Το υπό κατηγορία μέλος δικαιούται ν "απολογηθεί στη Γ.Σ. Αν δεν παρουσιασθεί η ποινή μπορεί να επιβληθεί και χωρίς απολογία.
Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητα του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού που παραβιάσθηκε όσο και το παράπτωμα του μέλους.
Το μέλος του Συλλόγου που με ψευδή στοιχεία κατηγόρησε άλλο, με συνέπεια την τιμωρία του δεύτερου, αποβάλλεται από το Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ'
Όργανα του Συλλόγου

Άρθρο 10
Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση
β) το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το• νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα κανονικά υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να ζητά οποτεδήποτε από τη Διοίκηση την παροχή πληροφοριών και εξηγήσεων.

Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:
α) να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου και να παύει αυτά
β) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής
δ) ν'αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
ε) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
στ) ν' αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού
ζ) να αποφασίζει τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου
η) να αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου

Άρθρο 11
Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγονται Πρόεδρος Γραμματέας και Αντιπρόεδρος. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί ν’ αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση ή ψήφισμα με έννοια μομφής, κατά μέλους, ανώνυμα μεν απαιτεί πλειοψηφία 3/4, επώνυμα δε των 2/3.

Άρθρο 12
Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Η τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου και μόνο αυτή:
α) κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
β) κρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό
γ) εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής και διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστο, πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση που θα φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο (ημέρα και ώρα) της συγκλήσεως και τα θέματα με σαφήνεια, επιδίδεται με ιδιωτική επιστολή στα τακτικά μέλη πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Επίσης η πρόσκληση ανακοινώνεται εγγράφως προ των γραφείων του Συλλόγου. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός τω μελών και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη τακτοποιημένα ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στην Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναρτήσει αμέσως τη νέα σχετική ανακοίνωση, εκτός αν έχει ενσωματώσει αυτή στην αρχική πρόσκληση.

Άρθρο 13
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/5 των μελών του Συλλόγου ή με αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκληθεί και από 3 μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε εφτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το 1/5 των μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή, που εξουσιοδοτούνται με τη σχετική  απόφαση του  Προέδρου  Πρωτοδικών  να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή θα ρυθμίζει και τα της προεδρίας της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης τόπο και χρόνο καθώς να φέρουν τις υπογραφές των αιτούντων-συγκαλούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, διεξάγεται δε άσχετα από την απαρτία.
Στην έκτακτη ΓΣ μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν  το δικαίωμα δέκα (10) τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη ΓΣ με σκοπό να εκλεγεί από αυτή Διοικούσα Επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου.
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησης του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω ορισθέντα τρόπο.
Άρθρο 14
Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Συλλόγου και απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Στην απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι διάλυσης του και ο τρόπος διάθεσης της περιουσίας του. Για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται να συναινούν όλα τα μέλη του.

Άρθρο 15
Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε (5) πέντε. Η θητεία του ΔΣ είναι διετής.
Το νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου, που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές, καλεί στην ίδια συνεδρίαση και' το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο, να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δυο προεδρεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δυο η περισσοτέρων, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να εγερθεί αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά το άρθρο 101 ΑΚ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγουν μόνο Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 16
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από
τον Πρόεδρο-δυνατό να συγκληθεί και από τρία μέλη-με κοινοποίηση τουλάχιστον πριν από 48 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θεμάτων. Για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 3 μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε 7 ημέρες/ Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον (3) τρία μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές, εκτός αν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αντίθετα μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του.
Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλλει αυτούς που προβαίνουν στην διατάραξη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάταση της χειρός, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία ήθελε τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία.
Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία, αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε μη συνεχείς ή όταν καθυστερεί την πληρωμή των εισφορών του πάνω από ένα έτος, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί ή κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτό. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία 1/2 των μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 18
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή και γενικά φροντίζει, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το Σύλλογο, αλληλογραφία κ.α.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του ταμείου και έχει την ευθύνη για τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Κρατάει το βιβλίο ταμείου, φυλάει όλα τα δικαιολογητικά  πληρωμών και είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμή χωρίς ένταλμα ή "κατά παράβαση του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ταμίας δεν δικαιούται να κρατά στα χέρια του για τρέχουσες ανάγκες ποσό μεγαλύτερο των 50.000 δραχμών ή 146,50 €.
Τα επιπλέον ποσά, πρέπει να τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σκοπό αυτό. Οι αναλήψεις χρηματικών ποσών ενεργούνται από τον ταμία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση. Τον ταμία  όταν απουσιάζει ή κωλύεται  αναπληρώνει ένας σύμβουλος που υποδεικνύεται από τον ίδιο και με ευθύνη του.
Ο Έφορος (Υπεύθυνος) Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 19
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του.
Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών του Συλλόγου. Την αφαίρεση του αξιώματος την κάνει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν από τα αξιώματα τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πού παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των συμβούλων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν ν’ ανατεθούν ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερους συμβούλους.

Άρθρο 20
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου για διετή θητεία ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελέγχει το βιβλίο ταμείου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλει σχετική έκθεση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.
Σε μια εβδομάδα από την εκλογή τους τα μέλη της Ελεγκτική Επιτροπής συνέρχονται ϊ σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας έστω και ενός μέλους η συνεδρίαση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται το αργότερο την επόμενη εβδομάδα οπότε για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δυο (2) μελών της.
Αν παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε λόγο παυθούν μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Εκλογικό Σύστημα- Εκλογικός Κανονισμός

Άρθρο 21
Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά.


Άρθρο 22
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Κάθε ψηφοφόρος σταυρώνει από ένα (Ι) έως τρεις (3) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο κι ένα (1) έως δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η είσπραξη καθυστερημένων συνδρομών και εισφορών για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν μπορεί να γίνει και την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν την ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο από τα μέλη της εκλεγόμενος Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα. Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα γνωστοποιούνται στο Γραμματέα του Δ.Σ. το αργότερο δυο ολόκληρες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, οπότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει και τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας.

Άρθρο 23
Την ήμερα της ψηφοφορίας, που είναι πάντα Κυριακή, και πριν απ’ αυτή, η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία, που είναι μυστική, διαρκεί τόσο χρόνο όσο ορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να παρατείνεται η ορισθείσα ώρα λήξεως για τόσο χρόνο όσο απαιτείται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέλη που βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών και δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν.
Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν τη διεξαγωγή των εκλογών οι υποψήφιοι. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση της. Στην αρχή γίνεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Όλοι οι μη επιτυχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη, αφού όμως έλαβαν πέντε (5) ψήφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Λοιπές Επιτροπές- Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 24
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί :ον αποφασιστικό έλεγχο της δουλειάς των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 25
Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές και εισφορές αντίστοιχα, τα δικαιώματα εγγραφής, οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία, οι κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες μελών του Συλλόγου ή τρίτων και έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους.
Τα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλλουν στο Σύλλογο 1.000 δραχμές για δικαίωμα εγγραφής και 6.000 δραχμές για ετήσια συνδρομή που θα προκαταβάλλεται για κάθε 1 έτος εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου ή θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις κάθε εξάμηνο δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου και του μηνός Ιουνίου αντίστοιχα.
(Η παραπάνω παράγραφος έχει αλλάξει με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τώρα ισχύει: συνδρομή 10 € το χρόνο, η οποία μπορεί να καταβληθεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους)
Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σύλλογο για ένα έτος, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς επανάκτηση δε των δικαιωμάτων του απαιτείται νέα έγγραφη. Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και εισφορές των μελών καθορίζονται και ανακαθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως αναδρομικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει και έκτακτες εισφορές όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίες για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Για την απόφαση αυτή απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Οι εισφορές και συνδρομές που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται στα μέλη για κανένα λόγο ή αιτία ακόμα και αν διαγράφηκαν ή αποχώρησαν από το σύλλογο.

Άρθρο 26
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστική περίοδο.

Άρθρο 27
Σφραγίδα του Συλλόγου
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική η οποία φέρει στην περιφέρεια την επωνυμία του και στο κέντρο της σχηματική παράσταση του συμβόλου του Νέστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Ο Σύλλογος γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης, εφόσον αποφασίσει  γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα περιέρχεται στο Δήμο Παρανεστίου. Όλα τα μέλη του Συλλόγου, έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.
Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα, σύμφωνα με το πνεύμα του από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους σχετικούς νόμους. Στην περίπτωση που τα μέλη δεν φτάνουν τα δέκα (10), ο Σύλλογος διαλύεται με αίτηση στο Πρωτοδικείο από τη Διοίκησή του ή από το 1/5 των μελών του.
Μέλος μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος.
Σε περίπτωση έκδοσης ειδικού νόμου, που θα μειώνει το όριο ηλικίας θα ισχύει ο τελευταίος. Το καταστατικό τούτο αποτελούμενο από 28 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τα ιδρυτικά μέλη την 31η Ιανουαρίου 1999. Το καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρηση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 1999